Audit erkende opleidingsinstituten

De eerste schakel van het kwaliteitsstelsel van het MfN-register zijn de erkende opleidingsinstituten die geaccrediteerde basisopleidingen mediation aanbieden. Voor deze opleidingsinstituten is er eind 2016 een nieuw kwaliteitsproject ingevoerd, namelijk: de audit. Wat is het doel van deze audit en wat is de stand van zaken?

Waarom een audit?

De opleidingsinstituten en de aangeboden basisopleidingen zijn allen erkend respectievelijk geaccrediteerd. De erkenning en accreditatie vindt bij de eerste aanvraag plaats aan de hand van het ‘Protocol Erkenning en Accreditatie’. Dit protocol geeft de voorwaarden weer waaraan een instituut moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen, evenals de basisvereisten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de opleiding die tot accreditatie van de opleiding kunnen leiden.

Met het afgeven van een erkenning en accreditatie ontstaat er voor het opleidingsinstituut de verplichting om de kwaliteit van de uitvoering en de inhoud van de opleiding te bewaken en up to date te houden. Om deze reden is eind 2016 de audit van de opleidingsinstituten ingevoerd met als doel continue verbetering van de kwaliteit van de opleidingen voor de MfN-registermediator.

De overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de invoer van de audit zijn:

  • Borging en verbetering van de kwaliteit van de opleidingsinstituten.
    Het opleidingsinstituut is de eerste schakel van het kwaliteitsstelsel van het MfN-register. De MfN acht de opleiding tot mediator bepalend voor de toekomstige beroepsuitoefening van de mediators en hecht daarom bijzonder aan intensieve toetsing van de basisopleiding. De kwaliteit van de opleidingsinstituten wordt met de komst van de audit geborgd en waar nodig verbeterd. De audit vindt om de vijf jaar plaats waardoor er sprake is van continue kwaliteitsborging dan wel kwaliteitsverbetering.
  • Consumentenbescherming.
    Zodra je als toekomstig mediator de basisopleiding start bij een van de erkende opleidingsinstituten, kom je vanaf dat moment in aanraking met het kwaliteitsstelsel van het MfN-register. Met de invoering van de audit is er een extra waarborg voor de consument (de toekomstig mediator) dat het opleidingsinstituut ook daadwerkelijk voldoet aan de kwalitatieve vereisten en standaarden, die voor een opleidingsinstituut gelden.
  • Meerwaarde voor de instituten.
    Met de invoering van de audit zijn de kwaliteitseisen en standaarden voor de instituten verhoogd, immers de inhoud en opzet van de opleiding wordt bij de eerste aanvraag van erkenning en accreditatie getoetst alsmede om de vijf jaar tijdens een audit. Door de hoge kwalitatieve eisen en standaarden komt niet ieder opleidingsinstituut voor (verlenging van) erkenning en accreditatie in aanmerking. Hierdoor wordt eventuele wildgroei van instituten voorkomen. Tot slot beschikken de opleidingsinstituten met een accreditatie en een goedgekeurde audit over een gedegen kwaliteitslabel dat zij kunnen voeren.

Hoe wordt een audit afgenomen?

 De audit wordt afgenomen door een team van twee onafhankelijke auditors die door de SKM zijn aangesteld. Tijdens de audit toetsen zij het opleidingsinstituut en de basisopleiding mediation aan de hand van tien standaarden. Voorbeelden van deze standaarden zijn: medewerkers, kwaliteitsborging, competenties en inhoud.

De auditors geven hun bevindingen weer in een visitatierapport en geven aanbevelingen en verbeterpunten mee aan het instituut. De doelstelling van de audit is immers de kwaliteit van de opleidingsinstituten te borgen en al dan niet te verbeteren. Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) – beheerder en uitvoerder van het MfN-register – neemt op basis van het visitatierapport een besluit over het al dan niet handhaven van de erkenning van het opleidingsinstituut en de accreditatie van de opleiding.

Stand van zaken

Eind 2016 is de audit van start gegaan. Ruim een jaar verder hebben er inmiddels 19 audits plaatsgevonden. De overige audits zullen in principe dit jaar wordt uitgevoerd.

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.