Belangrijk: wijziging MfN-regelgeving per 1 februari 2017

De afgelopen periode hebben het MfN-bestuur, het SKM-bestuur en verschillende commissies zich gebogen over de herziening van de MfN-regelgeving, de condities waaronder de MfN-registermediator werkzaam is. Het Mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator zijn hierbij onder de loep genomen. Graag brengen wij u langs deze weg op de hoogte van twee belangrijke inhoudelijke wijzigingen van de MfN-regelgeving die per 1 februari 2017 in werking zullen treden. Eén wijziging heeft betrekking op het Mediationreglement en de andere wijziging heeft betrekking op de Gedragsregels voor de MfN-registermediator.

Wijziging in het Mediationreglement: artikel 8

Per 1 februari 2017 luidt artikel 8 van het Mediationreglement als volgt:

Artikel 8 – Einde mediation

8.1 – De mediation eindigt:

  1. door een schriftelijke verklaring van de mediator aan de partijen dat de mediation eindigt; of
  2. door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij(en) en de mediator dat zij zich uit de mediation terugtrekt.

Ter toelichting: het huidige artikel 8.1 sub a komt hiermee te vervallen (“door ondertekening door de partijen van de in artikel 10.1 bedoelde overeenkomst”).

Wijziging in de Gedragsregels voor de MfN-registermediator: artikel 9

Per 1 februari 2017 luidt artikel 9 van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator als volgt:

Artikel 9 – Tarief en kosten

9.1 – De mediator maakt met partijen vooraf een afspraak over zijn tarief en de bijkomende kosten en legt deze afspraak vast in de mediationovereenkomst.

9.2 – Tenzij de mediator goede gronden heeft om aan te nemen dat partijen niet in aanmerking kunnen komen voor mediationtoevoeging, is hij verplicht partijen te wijzen op de mogelijkheid daartoe. Wanneer (één van) partijen in aanmerking komen voor een mediationtoevoeging en niettemin verkiezen daarvan geen gebruik te maken, legt de mediator dat schriftelijk vast.

9.3 – De mediator zal voor een mediation waarin hij is toegevoegd voor zijn werkzaamheden geen vergoeding, in welke vorm dan ook, bedingen of in ontvangst nemen, afgezien van de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage.

9.4 – Het is de mediator toegestaan een vast bedrag voor de mediation af te spreken.

9.5 – De mediator zorgt voor een duidelijke, inzichtelijke declaratie.

Ter toelichting: nieuw in dit artikel zijn de leden 9.2 en 9.3 met betrekking tot de gesubsidieerde rechtsbijstand. De huidige leden 9.2 en 9.3 zijn per 1 februari de nieuwe leden 9.4 en 9.5.

Website

De nieuwe MfN-regelgeving vindt u onder reglementen en modellen.

Voor vragen over toevoegingen, gesubsidieerde rechtsbijstand en/of uw inschrijving bij de RvR, verwijzen wij u naar www.rvr.org.

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.