FAQ

Heeft u een vraag? Kijk dan eens of uw vraag hier al wordt beantwoord. Om het u wat makkelijker te maken, hebben wij de veelgestelde vragen opgedeeld in categorieën:

Inschrijving in het MfN-register

Ons voornaamste doel is de borging van de kwaliteit van mediation. Bij een verzoek om herregistratie kijken we dan ook of uw vaardigheden en uw kennis op het gebied van mediation voldoende zijn.

Voorwaarden herinschrijving

Om in aanmerking te komen voor herregistratie wordt gekeken naar de geldigheidsduur van zowel het theorie-examen als de vaardighedentoets. Beide toetsen zijn drie jaar geldig. Indien het op het moment van uw verzoek tot herregistratie langer dan drie jaar geleden is dat u uw theorie-examen en/of vaardighedentoets heeft behaald, dan moet u het theorie-examen en/of de vaardighedentoets opnieuw met goed gevolg afleggen. Zijn de toetsen nog geldig dan hoeft u deze niet opnieuw te doen. Heeft u in het verleden geen vaardighedentoets gedaan, zal moet u voor deze toets alsnog slagen. De basisopleiding tot mediator blijft geldig.

Aanvraag herinschrijving

Uw aanvraag tot herinschrijving dient u schriftelijk (e-mail mag ook) in te dienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators. In uw brief of e-mail vermeldt u het volgende:

 • naam en adresgegevens
 • jaar van uitschrijving
 • het tijdstip van het behalen van het theorie-examen en vaardighedentoets

Kosten herinschrijving

Voor herregistratie in het MfN-register betaalt u € 100. Daarnaast wordt de jaarlijkse registerbijdrage in rekening gebracht. N.B. Mediators die als ‘wanbetaler’ zijn uitgeschreven komen alleen voor herregistratie in aanmerking als alle financiële verplichtingen aan de Stichting Kwaliteit Mediators zijn voldaan.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Vanaf het moment dat u uw basisopleiding heeft afgerond heeft u twee jaar de tijd om voor zowel uw theorie-examen als uw assessment te slagen, uw VOG aan te vragen en u te laten registreren bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt.

Deze tweejaarstermijn is een vervaltermijn. Inschrijving in het MfN-register buiten deze termijn is in beginsel niet meer mogelijk. Een verzoek tot inschrijving of uitstel na de tweejaarstermijn wordt doorgaans afgewezen.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Wilt u toetreden tot het MfN-register? Dan moet u voldoen aan de volgende eisen:

• u heeft een voor de MfN-registermediator erkende basisopleiding mediation gevolgd
• u bent geslaagd voor het theorie-examen
• u bent geslaagd voor het assessment
• u levert een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in

Vanaf het moment dat u uw basisopleiding heeft afgerond heeft u twee jaar de tijd om voor zowel uw theorie-examen als uw assessment te slagen, uw VOG aan te vragen en u te laten registreren bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Nee, u heeft twee jaar de tijd om het theorie-examen en de vaardighedentoets te behalen, de VOG te overleggen en u zich te laten inschrijven in het MfN-register. Inschrijving buiten bovengenoemde termijn is in beginsel niet meer mogelijk.

De termijn wordt alleen verlengd als er is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • binnen de tweejaars termijn is een schriftelijk verzoek tot uitstel gedaan
 • en er is sprake van een exceptioneel geval (zwaarwegende persoonlijke omstandigheden)
 • en het verzoek is deugdelijk gemotiveerd

Indien er aan bovenstaande is voldaan, dan verleent de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) eenmalig en voor een maximale periode van drie maanden uitstel.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Heeft u eerder een gelijkwaardige mediationopleiding in het buitenland gevolgd, dan kunt u bij een van de erkende instituten die een geaccrediteerde basisopleiding aanbieden nagaan of u in aanmerking komt voor een eventuele vrijstellingsprocedure. Met andere woorden: voldoet uw eerder gevolgde opleiding aan de inhoud en omvang van de geaccrediteerde basisopleiding (protocol basisopleidingen) of is het volgen van aanvullende module(s) en/of de volledige opleiding bij een erkend instituut noodzakelijk om toe te treden tot het MfN-register. Maatwerk wordt altijd door het instituut afgestemd met de Stichting Kwaliteit Mediators.

Wordt de buitenlandse opleiding als gelijkwaardig beschouwd, dan vervalt de eis om een opleiding bij een voor het MfN-register erkend instituut te volgen. Wel moet het theorie-examen en de vaardighedentoets nog afgelegd worden (ongeacht uw achtergrond en ervaring). Let op dat u bij uw inschrijving ook uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meestuurt.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Nee, een opleiding die niet is erkend voor de MfN-registermediator geeft op geen enkele wijze recht op toetreding tot het MfN-register.

Wilt u MfN-registermediator worden, dan moet u een erkende opleiding volgend. Controleer daarom zelf of de door u gewenste opleiding erkend is voor de MfN-registermediator.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Kennistoets / Vaardighedentoets

Nee, dat kan in principe niet. De Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) hanteert de tweejaarstermijn zeer strikt. Wij gaan er van uit dat u voldoende tijd heeft gehad om in twee jaar de kennistoets en het assessment te doen na het afronden van de erkende basisopleiding.

Een uitzondering op de tweejaarstermijn wordt alleen gehonoreerd wanneer er:

 • binnen de tweejaarstermijn een schriftelijk verzoek tot uitstel is gedaan, en
 • er sprake is van een exceptioneel geval (zwaarwegende persoonlijke omstandigheden), en
 • het verzoek deugdelijk is gemotiveerd.

Indien er aan deze volwaarden is voldaan, verleent de SKM eenmalig drie maanden uitstel (niet meer!).

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Eigen Mediationpraktijk

Iedereen die in de uitoefening van een activiteit geregeld en zelfstandig levering van goederen of diensten verricht, is onderworpen aan de btw-plicht. Het toe te passen tarief bedraagt in beginsel 21 procent. Voor meer informatie is het raadzaam om contact op te nemen met de Belastingdienst of met een belastinginspecteur. Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl of bel met de Belastingtelefoon voor ondernemers via 0800 0443.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

In de Gedragsregels staat dat u als MfN-registermediator verplicht bent om een duidelijke gespecificeerde declaratie af te geven. Daartoe dient u een verrichtingsstaat bij te houden en deze desgewenst voor te leggen. Het is daarom raadzaam, en ook in het belang van uw cliënten, om goed te bedenken welke kosten u in rekening brengt en hoe u deze kosten vermeldt op uw factuur. Verder stelt de btw-wetgeving ook bepaalde eisen aan de facturen.

Meer informatie over het opstellen van facturen vindt u ook in het ‘Zakboek Mediation’, p.85-91. Te bestellen via Sdu Uitgevers.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

 

Er zijn drie verjaringstermijnen relevant voor de bewaarplicht:

1. Fiscale bewaartermijn

Iedere ondernemer – zo ook de mediator – is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Hieronder vallen onder andere kasboeken, giro- en bankafschriften, jaarcijfers, bonnen, facturen en loonadministratie. Na deze 7 jaar vraagt de Belastingdienst deze gegevens niet meer bij u op. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren die is afgestemd op de aard van uw bedrijf (artikel 3:15i BW en artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen). Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie, zelfs als uw onderneming nog niet eens van start is gegaan (artikel). De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Zie voor verdere informatie de website van de Belastingdienst.

2. Bewaartermijn mediationdossier

Voor het bewaren van mediationdossiers geldt een bewaartermijn van minimaal 5 jaar na beëindiging van de mediation. Onder de term mediationdossier vallen alle stukken en gegevens die de mediator heeft bewaard in het kader van de mediation: de mediationovereenkomst, een eventuele vaststellingsovereenkomst, eventueel vastgelegde tussentijdse afspraken en verslagen (niet zijnde persoonlijke aantekeningen van de mediator), andere door partijen of derden ondertekende stukken en verzonden facturen. De bewaartermijn volgt uit artikel 7:412 BW: ‘een rechtsvordering tegen de opdrachtnemer tot afgifte van de stukken die hij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop zijn bemoeiingen zijn geëindigd.’ Gedurende deze periode kunnen gegevens uit de dossiers opgevraagd worden.

3. Bewaartermijn voor aansprakelijkheidsstelling

Voor mediationdossiers waarin u als mediator aansprakelijk kan worden gesteld, geldt een bewaartermijn van vijf tot twintig jaar. Deze bewaartermijn geldt op grond van artikel 3:310 BW: ‘een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden.’ Uitsluitend bij de mediation betrokkenen kunnen op grond van de geheimhouding die geldt bij mediation informatie uit het mediationdossier opvragen.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval MfN-registermediator worden. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een VOG kan in diverse gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarbij u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Ja, de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) heeft besloten mediators om een VOG te vragen aangezien zij een functie vervullen waarbij er onder andere wordt gewerkt met vertrouwelijke informatie en mogelijk kwetsbare personen.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Indien u over een recente VOG beschikt, dat wil zeggen een VOG die niet langer dan drie jaar geleden is verleend voor identieke functieaspecten als die voor een mediator, dan hoeft u niet opnieuw een VOG aan te vragen. Deze VOG dient u bij de registratieformulieren te voegen. Beschikt u niet over een recente VOG, dan moet u wel een VOG aanvragen.

Download het aanvraagformulier VOG

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

 1. Allereerst download u het aanvraagformulier VOG op onze website. Vul deel 1 van het formulier in en onderteken het formulier. De overige delen van het formulier heeft de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) al voor u ingevuld (het doel van de aanvraag en op welke functieaspecten de screening plaatsvindt). Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie op het gebied van integriteit, heeft de SKM geadviseerd mediators op de in het formulier aangekruiste functieaspecten te screenen.
 2. Dien het volledig ingevulde aanvraagformulier in bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Bij indiening van het aanvraagformulier moet u een geldig identiteitsbewijs tonen en de leges à € 30,05 voldoen.
 3. Het COVOG beslist namens de minister van Justitie of u al dan niet een VOG verkrijgt. Het COVOG raadpleegt in het onderzoek het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Het JDS bevat gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten, bijvoorbeeld (on)herroepelijke veroordelingen, transacties, sepots en openstaande zaken. Daarnaast kan het COVOG gegevens uit het politieregister in het onderzoek betrekken. Ook kan het COVOG inlichtingen inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering. Het COVOG weegt en beoordeelt de gegevens in hun onderlinge samenhang.
 4. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd, dan ontvangt u de VOG. Het COVOG neemt binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. Blijkt uit het onderzoek dat u wel strafbare feiten heeft gepleegd, dan neemt het COVOG binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. Het COVOG beoordeelt of uw strafbare gedrag uit het verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.
 5. Wordt uw VOG geweigerd dan kan de Stichting Kwaliteit Mediators (VOG), u niet inschrijven in het MfN-register. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Heeft u vragen over de voortgang van uw aanvraag, hoe u bezwaar kunt maken tegen een weigering of heeft u andere vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag? Neem dan contact op met COVOG.

E-mail: frontdesk.justis@minjus.nl,
Telefoon: 070 370 72 34
Website: www.justitie.nl/vog

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Heeft u uw VOG ontvangen? Stuur deze dan samen met de registratieformulieren naar de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Uw registratie wordt dan pas in behandeling genomen.

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Nee helaas. Zonder een VOG kan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) uw registratieverzoek niet in behandeling nemen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
Wilt u bezwaar maken tegen een weigering van de VOG, dan kunt u terecht bij het COVOG.

E-mail: frontdesk.justis@minjus.nl.
Telefoon: 070 370 72 34
Website: www.justitie.nl/vog

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Interessant? Deel dit!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.