FAQ

Wij werken op dit moment hard aan een nieuwe website met daarop een aanvulling van onze veelgestelde vragen. Op een aantal vragen, vindt u hieronder al een antwoord. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord op onze website niet vinden, neem dan gerust contact met ons op via info@mediatorsfederatienl.nl.   

Veelgestelde vragen rondom coronavirus

Graag stellen wij voorop dat wij in beginsel terughoudend zijn met het geven van advies op afstand over hoe MfN-registermediators hun individuele praktijkvoering inrichten. Het MfN-register kent een kleine 3.000 mediators en dit betekent dat er sprake is van zeer diverse en uiteenlopende praktijkvoering (familiemediators, arbeidsmediators, strafmediators, mediators gelieerd aan de rechtspraak of andere organisaties, etc.) en maatwerk kan gelden. Op dit moment heeft het ook zeker te maken met de zeer extreme en unieke situatie waarin Nederland en de rest van de wereld verkeert. Hierdoor zijn er helaas geen pasklare antwoorden/richtlijnen te formuleren. Uiteraard denken wij wel graag met u mee in het licht van de regelgeving en in het licht van de huidige omstandigheden in de maatschappij.

Mediations op afstand

MfN-registermediators zijn werkzaam onder bepaalde condities. Dat wil zeggen dat ze werken volgens reglementen en modellen van het MfN-register. Mediations worden conform het MfN-Mediationreglement uitgevoerd. Hoe hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven (bijv. fysiek aan de mediationtafel of (onderdelen) online/telefonisch) is aan de mediator om in te schatten, echter hij dient zich bewust te zijn van de condities waaronder hij werkt en deze vast te leggen waar nodig.

Graag wijzen wij u op aantal aandachtspunten waarop u tijdens een digitale mediation (extra) aandacht aan moet geven of in overweging kunt nemen:

 • Is de aard van de zaak en zijn de deelnemers in een mediation geschikt voor een digitale mediation? Zo ja, het volledige proces of wellicht bepaalde onderdelen van de mediation? Check dit ook bij de deelnemers.
 • Bepaal van tevoren goed met welk programma u wilt werken. Is het contact live? Denkt u bijvoorbeeld aan video/telefoon-verbindingen? Of werkt u met asynchroon contact door middel van bijvoorbeeld een forum? Van belang is in ieder geval dat alle betrokken partijen hun weg weten te weten met het programma, zodat het contact tijdens de mediation goed kan verlopen. Check van tevoren goed (indien van toepassing) of het beeld en/of geluid goed werkt. U kunt denken aan programma’s waarbij de deelnemers van de mediation een persoonlijke link ontvangen waarmee zij kunnen inloggen in een beveiligde omgeving.
 • Wees transparant over de werkwijze die u hanteert. Het is van belang dat er werkafspraken worden gemaakt over de manier waarop de mediation gevoerd wordt. Alle deelnemers moeten te allen tijde weten wat zij van het mediationproces kunnen en mogen verwachten.
 • Uit artikel 6 van de Gedragsregels vloeit voort dat de mediator er op toeziet dat alle betrokkenen bij de mediation zich verplichten de vertrouwelijkheid van de mediation te respecteren. Dit is dus een taak van de MfN-registermediator. Bij een mediation “op afstand” is de vertrouwelijkheid voor een mediator moeilijker te overzien. Is het bijvoorbeeld goed te beoordelen of er nog meer mensen in dezelfde ruimte zijn die mee kunnen luisteren of lezen? Let in dit verband ook extra op de mogelijkheid die deelnemers hebben om opnamen te maken van de digitale mediation. Het is goed om een en ander bespreekbaar te maken en hierover afspraken te maken.
 • Net als een reguliere mediation geldt: check wie er aan tafel zitten en ga na of de deelnemers gemandateerd zijn besluiten te nemen.
 • Wat dossiervorming betreft bent u verantwoordelijk voor het laten tekenen van de documenten zoals de mediationovereenkomst en bijvoorbeeld een geheimhoudingsverklaring. Ook voor uw eigen dossier.
  Extra aandachtspunt voor mediators die op toevoegingsbasis werken: een regel vanuit de Raad voor Rechtsbijstand is dat de afgifte van een toevoeging een door beide partijen ondertekende mediationovereenkomst vereist. En later voor de vergoeding geldt ook dat er sprake moet zijn van een ondertekende vaststellingsovereenkomst/convenant.
 • Let extra op indien u er voor kiest documenten digitaal te laten ondertekenen. Elektronische (digitale) handtekeningen kunnen op verschillende manieren worden gezet. Of ze rechtsgeldig zijn, hangt af van vele omstandigheden en het doel waarvoor ze gezet en gebruikt worden.
  Aan de gewone elektronische handtekening (bijvoorbeeld een ingescande handtekening) zijn van nature geen of weinig waarborgen verbonden. Deze variant raden wij af, omdat hij makkelijk te vervalsen is en niet met zekerheid vast te stellen is of de digitale handtekening ook daadwerkelijk afkomstig is van die betreffende persoon. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is in principe juridisch gelijk aan een gewone (‘natte’) handtekening.
  Zie de website van de Rijksoverheid voor het verschil tussen een digitale handtekening en een gekwalificeerde handtekening.
 • Programma’s als Webex, Octo en Zoom worden genoemd als voorbeelden van online omgevingen. Sluit veiligheidsrisico’s uit en overleg dit met een ICT’er.

Tot slot: u zult begrijpen dat het MfN-register niet gaat over technische adviezen in het gebruik van digitale programma’s en ICT. Wij kunnen daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid op ons nemen.

Hopelijk hebben wij u met het bovenstaande op weg kunnen helpen. Wellicht dat u ook contact op kunt nemen met collega MfN-registermediators die ervaring hebben met deze wijze van werken.

 

 


Voor peer review geldt dat in ieder geval tot en met 28 april de ingeplande reviewbezoeken niet doorgaan. Heeft u als MfN-registermediator in deze periode een peer review gepland staan met een reviewer, dan hoeft u zelf geen actie te ondernemen. Zodra de situatie het toestaat en de overheid en het RIVM groen licht geven, infomeren wij de reviewers om contact met u op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.


Onze medewerkers werken in ieder geval tot en met 28 april vanuit huis. Dit kan invloed hebben op onze telefonische bereikbaarheid. Vooralsnog zijn wij te bereiken tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Wellicht moet u wat langer dan gebruikelijk wachten totdat een van onze medewerkers u te woord kan staan. Wij vragen hiervoor begrip. Wij verzoeken u om, voor zover mogelijk, contact met ons op te nemen per e-mail. Graag uw telefoonnummer in uw e-mail vermelden. Wij doen ons best uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden via telefoon of e-mail. U kunt ons bereiken via:

 

 

 


Wij begrijpen dat de huidige omstandigheden invloed hebben op de praktijk van en de onderhoudseisen voor de MfN-registermediators. Hierin worden mediators tegemoet gekomen. Wij beraden ons hoe in de praktijk concreet kan en zal worden omgegaan met de onderhoudseisen op de korte dan wel langere termijn. Wij hebben hierover ook overleg met de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtspraak (verwijzingsvoorziening). Uitgangspunt is hierbij in ieder geval dat er alle begrip is voor deze extreme en unieke omstandigheden. Indien nodig zullen wij met u meedenken.

 

 


Voor algemene informatie over corona, de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM, de maatregelen vanuit de Rechtspraak en ondernemersvragen verwijzen wij u graag naar een onderstaande websites:

Volg onze berichten ook op LinkedIn

Naast de mededelingen en onze website, houden wij u ook op de hoogte via onze bedrijfspagina op LinkedIn. Volg het MfN-register om up to date te blijven van de laatste ontwikkelingen. En wist u dat er op LinkedIn ook een MfN-groep actief is? Hier kunt u in contact komen met collega-mediators.

 

 

 

 


Informatie-uitwisseling ministerie van Justitie en Veiligheid

De MfN is, zoals u weet, in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en blijft dat ook doen. Bijvoorbeeld over de mediationwetgeving en stelselherziening rechtsbijstand. Deze week heeft het MfN-bestuur uit naam van de voorzitter een brief gestuurd naar minister Dekker. Op deze brief is positief gereageerd vanuit het ministerie. Hierbij is aangegeven dat men in gesprek blijft met de MfN en ook graag via de MfN signalen ontvangt of de ingestoken steunmaatregelen te zijner tijd afdoende blijken te zijn voor mediators.

Aanvullende maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand voor MfN-registermediators en advocaten

In verband met de maatregelen die het kabinet heeft getroffen vanwege de corona-epidemie, kondigde de Raad voor Rechtsbijstand op 24 maart aan dat zij in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en in nauwe afstemming met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Mediatorsfederatie Nederland (het MfN-register), een drietal aanvullende tijdelijke maatregelen zou treffen. Een van die maatregelen is een extra voorschotregeling van 50%. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het nieuwsbericht van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

 

 

 


Over de MfN/MfN-register

 

Door de markt en de Rechtspraak erkend register

Een MfN-registermediator bezit kwaliteitsaspecten waar de samenleving op kan bouwen. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en –borging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Zo kunnen uitsluitend MfN-registermediators werkzaam zijn binnen de Rechtspraak (in de verwijzingsvoorziening: mediation naast rechtspraak).   

Sterke beroepsorganisatie, één gezamenlijk register

Er zijn veel verenigingen van mediators: algemene, specialistische, grote of kleine, verbonden met een andere beroepsgroep, et cetera. Binnen de koepelorganisatie MfN is verreweg het grootste deel van het beroepenveld vertegenwoordigd. De verenigingen die de MfN vormen (vFAS, NVVMA, VMN, NIP en VMO) vullen elkaar aan en versterken elkaar. Als federatie trekken zij samen op in de publieke belangenbehartiging en het verder ontwikkelen van het mediationberoep. Het MfN-register, dat is ondergebracht bij een onafhankelijke kwaliteitsstichting, is het gezamenlijke register van alle verenigingen binnen de federatie.

De organisatie MfN, voorheen NMI, draagt sinds 1995 bij aan de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging. De expertise over het mediationberoep, mediation en de kwaliteit daarvan wordt door de organisatie dagelijks gedeeld met alle betrokkenen in het veld.

Erkende opleidingsinstituten

Er zijn 30 erkende opleidingsinstituten, die zich verbonden hebben aan het MfN-register. Zij onderschrijven het kwaliteitssysteem van het MfN-register en dragen het bijbehorend kwaliteitskeurmerk uit. De opleidingsinstituten die de erkenning van het MfN-register hebben voldoen aan kwalitatieve eisen en standaarden. Zij worden bij aanvang getoetst en om de vijf jaar tijdens een audit. Cursisten kunnen ervan uitgaan dat zij bij een MfN-erkend opleidingsinstituut op een adequate wijze worden voorbereid op de uitoefening van het beroep mediator.

Onafhankelijke examinering

Om toe te kunnen treden tot het MfN-register dient een mediator onder andere het theorie-examen en het assessment te behalen. Zowel het theorie-examen als het assessment zijn belegd bij een onafhankelijk examenbureau (Intop). Intop Mediationtoets staat onder toezicht van een onafhankelijke Examencommissie

Onafhankelijk klacht- en tuchtrecht

Het MfN-register kent een klachtenregeling voor partijen die niet tevreden zijn over een MfN-registermediator. De klacht wordt behandeld door neutrale en externe klachtbehandelaar, die in opdracht van het MfN-register is aangesteld.

Daarnaast is het MfN-register aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM), een onafhankelijke stichting die belast is met de tuchtrechtspraak van bij hun aangesloten mediation-instellingen.

Praktijkvoering en permanente educatie (PE)

MfN-registermediators moeten (blijven) voldoen aan driejaarlijkse onderhoudseisen. Deze onderhoudseisen betekenen: het doen van een minimum aantal mediations (praktijkvoering) en het voldoen aan 48 PE-punten (waaronder verplichte intervisie). Het doel hiervan is het onderhouden, vergroten en verbreden van kennis en vaardigheden van de mediator.

Intercollegiale toetsing (peer review)

Om de titel MfN-registermediator te mogen voeren is onder andere deelname aan het driejaarlijkse kwaliteitsinstrument peer review verplicht. Tijdens een peer review beoordeelt een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot of de diensten die een MfN-registermediator levert voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht. Het doel van de peer review is het toetsen van de kwaliteit van de praktijkvoering en zo nodig te verbeteren. Daarnaast bevordert een peer review de transparantie en de vergelijkbaarheid van MfN-registermediators.

Externe kwaliteitsfunctionarissen

Circa 80 externe kwaliteitsfunctionarissen zetten zich in voor het kwaliteitssysteem van het MfN-register. Denk hierbij aan klachtbehandelaars, reviewers, auditors en leden van verschillende commissies, waaronder: de examencommissie, de reviewcommissie, de commissie regelgeving en het toetsteam erkenning & accreditatie.

 

 

 


De verenigingen die de MfN vormen (vFAS, NVVMA, VMN, NIP en VMO), behartigen de belangen van hun leden. Samen vertegenwoordigen zij als MfN het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging.

MfN-registermediators zijn ingeschreven bij de kwaliteitsstichting (de Stichting Kwaliteit Mediators). Deze inschrijving is een registratie en geen lidmaatschap. De kwaliteitsstichting is geen belangenbehartiger. Wel draagt zij het kwaliteitskeurmerk ‘MfN-registermediator’ uit.

 

 

 


De MfN is een federatie van landelijke mediatorsverenigingen, die zich naar buiten toe presenteert als ‘Mediatorsfederatie Nederland’.

De verenigingen die de MfN vormen zijn:

 • Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
 • Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)
 • Vereniging van mediators in het notariaat (VMN)
 • Nederlands Instituut voor psychologen (NIP)
 • Verenigingen Mediators bij de Overheid (VMO)

 

 

 


De MfN is een federatie van landelijke mediatorsverenigingen. Deze verenigingen vertegenwoordigen samen als MfN het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. De federatie maakt zich daarnaast sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators. De voorzitters van de verenigingen vormen, samen met onafhankelijk voorzitter Maarten de Haas, het bestuur van de MfN.

Het MfN-register met bijbehorende kwaliteitssystemen is ondergebracht in een aparte kwaliteitsstichting, de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). De kwaliteitsstichting heeft een onafhankelijk vijfkoppig bestuur dat belast is met vraagstukken met betrekking tot kwaliteit en registerbeheer. De kwaliteitsstichting draagt het MfN-register als ‘kwaliteitskeursmerk’ uit.

Deze organisatiestructuur is in 2014 met een specifiek doel neergezet: de eventuele komst van een wettelijk register, vertegenwoordiging van het beroepenveld in een koepel, en een onafhankelijke stichting gericht op kwaliteit. Waar in het verleden kwaliteit, promotie van mediation en public affairs bij één stichting lagen, het toenmalige Nederlandse Mediation Instituut (NMI), zijn die taken in 2014 gescheiden. De in de MfN vertegenwoordigde verenigingen hebben de promotietaak op zich genomen en de kwaliteitsstichting is volledig gericht op het register en de bijbehorende kwaliteitssystemen.


Aangesloten zijn bij het MfN-register heeft veel voordelen:

 • Het dragen van een beschermde titel.
 • Het gebruik van een herkenbaar kwaliteitskeurmerk.
 • Op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand klanten bijstaan.*
 • Exclusieve toegang tot de verwijzingsvoorziening van de Rechtspraak.*
 • U bent zichtbaar en vindbaar in ons openbare register en op mediationnederland.nl.
 • U draait mee in dagelijkse selecties en verzoeken waarbij mediators benoemd worden.
 • Up-to-date blijven over actuele ontwikkelingen over uw mediatorschap en praktijkvoering.
 • Ondersteuning van de mediationhelpdesk bij inhoudelijke vraagstukken.

Werken volgens een hoge kwaliteitsstandaard betekent:

 • Gebruikmaken van exclusieve reglementen en modellen.
 • Periodiek getoetst worden op uw kennis en kunde.
 • Aan kunnen tonen dat u voldoet aan de kwaliteitsstandaarden.
 • En ook: uw klanten kunnen gebruikmaken van de klachtenregeling en onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Meer informatie

Wilt u MfN-registermediator worden? Lees dan ook eens de informatie in onze flyer.

 

 

 

 

 


Regelgeving en normen mediationpraktijk

In het kader van de nieuwe privacywetging – de AVG – heeft de kwaliteitsstichting een externe adviseur geraadpleegd. Om haar eigen werkprocessen door te nemen, en om MfN-registermediators te kunnen informeren over een aantal punten waaraan ondernemingen moeten voldoen met het oog op de AVG.

Model mediationovereenkomst en model privacy statement

Voor MfN-registermediators stellen wij in het kader van de AVG twee modellen beschikbaar, namelijk:

 • een aangepast model mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator met een verwijzing naar een privacy statement dat betrekking heeft op de verhouding MfN-registermediator en deelnemers aan de mediation (artikel 5 is nieuw in deze model-mediationovereenkomst)
 • een model privacy statement als bijlage bij de model mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator (eventueel ook om op uw website te plaatsen), vindt u op het besloten gedeelte van deze website. Hiervoor logt u eerst in. Vervolgens klikt u op ‘Reglementen en modellen’

 

Het gaat hier om een model mediationovereenkomst en een model privacy statement voor de MfN-registermediator, die u zo nodig nog aan uw eigen situatie kunt aanpassen. Met name de geel gearceerde passages in de privacy statement dienen mogelijk aangepast, aangevuld of verwijderd te worden. In de daarbij behorende voetnoten zijn daartoe enkele aanwijzingen opgenomen. De voetnoten zijn slechts een hulpmiddel voor u als MfN-registermediator. Deze moet u in uw definitieve exemplaar verwijderen.

Andere verplichtingen

Wij wijzen u ook op andere verplichtingen waaraan ondernemers/MfN-registermediators in het kader van de AVG moeten voldoen. Voor u zullen de belangrijkste verplichtingen zijn:

 • het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten, waarin u per verwerking moet vastleggen welke categorieën persoonsgegevens u verwerkt, voor welk doel, aan wie u de gegevens verstrekt en hoe lang u ze bewaart
 • het op de juiste wijze beveiligen van de persoonsgegevens (d.m.v. de juiste beveiligingssystemen)
 • het vastleggen (bijvoorbeeld in een intern privacy beleid) hoe u omgaat met verplichtingen uit de  AVG zoals privacy by design en privacy by default (bijvoorbeeld: welke personen op welke manier toegang krijgen tot de persoonsgegevens), wat de rechten zijn van werknemers en wat het beleid is bij een datalek
 • het aangaan van verwerkersovereenkomsten met verwerkers van persoonsgegevens (bijvoorbeeld IT providers of een externe salarisadministrateur)
 • zorgen dat u kunt omgaan met rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage en onder omstandigheden het recht op vergetelheid

Zie voor meer informatie de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgestelde regelhulp.

Vragen over AVG

In zijn algemeenheid bereiken ons vanuit het mediatorsveld verschillende vragen over de AVG. Op een deel van deze vragen kunt u het antwoord vinden in de privacy statement die we vanuit de kwaliteitsstichting (het MfN-register) publiceren vanaf 25 mei 2018. Daarin is onder meer terug te vinden:

 • hoe wij als kwaliteitsstichting omgaan met de AVG
 • hoe wij omgaan met toestemming voor o.a. registratie, mailingen, vermelding in het MfN-register op de website
 • hoe wij met onze registermediators communiceren
 • welke bewaartermijnen wij hanteren voor de verwerking van persoonsgegevens

Een ander deel van de vragen vanuit het veld valt buiten het bestek van onze verantwoordelijkheden en mogelijkheden als kwaliteitsstichting en zullen door uw eigen adviseurs beantwoord moeten worden.

 

 

 

 


De MfN heeft een meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze richtlijn geldt voor MfN-registermediators, met uitzondering van mediator-advocaten en mediator-notarissen. Voor deze beroepsgroepen gelden de eigen beroepsregels. De inhoud van het meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld is overgenomen van de mfam, de Nederlandse vereniging van familiemediators.

U vindt het meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld onder condities (reglementen en modellen).

 

 

 

 


Er zijn drie verjaringstermijnen relevant voor de bewaarplicht:

1. Fiscale bewaartermijn

Iedere ondernemer – zo ook de mediator – is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Hieronder vallen onder andere kasboeken, giro- en bankafschriften, jaarcijfers, bonnen, facturen en loonadministratie. Na deze 7 jaar vraagt de Belastingdienst deze gegevens niet meer bij u op. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren die is afgestemd op de aard van uw bedrijf (artikel 3:15i BW en artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen). Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie, zelfs als uw onderneming nog niet eens van start is gegaan (artikel). De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Zie voor verdere informatie de website van de Belastingdienst.

2. Bewaartermijn mediationdossier

Voor het bewaren van mediationdossiers geldt een bewaartermijn van minimaal 5 jaar na beëindiging van de mediation. Onder de term mediationdossier vallen alle stukken en gegevens die de mediator heeft bewaard in het kader van de mediation: de mediationovereenkomst, een eventuele vaststellingsovereenkomst, eventueel vastgelegde tussentijdse afspraken en verslagen (niet zijnde persoonlijke aantekeningen van de mediator), andere door partijen of derden ondertekende stukken en verzonden facturen. De bewaartermijn volgt uit artikel 7:412 BW: ‘een rechtsvordering tegen de opdrachtnemer tot afgifte van de stukken die hij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop zijn bemoeiingen zijn geëindigd.’ Gedurende deze periode kunnen gegevens uit de dossiers opgevraagd worden.

3. Bewaartermijn voor aansprakelijkheidsstelling

Voor mediationdossiers waarin u als mediator aansprakelijk kan worden gesteld, geldt een bewaartermijn van vijf tot twintig jaar. Deze bewaartermijn geldt op grond van artikel 3:310 BW: ‘een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden.’ Uitsluitend bij de mediation betrokkenen kunnen op grond van de geheimhouding die geldt bij mediation informatie uit het mediationdossier opvragen.


Regelmatig delen wij ervaringen uit de mediationpraktijk onder de noemer: ‘best practices’. Dit zijn ervaringen die het MfN-bureau samenstelt op basis van signalen en vragen, onder andere uit de klachtbehandeling en de peer reviews.

Bekijk alle best practices.

 

 


Alle informatie over peer review kunt u teruglezen in de instructie peer review. Deze vindt u onder peer review op deze website.

 

 

 

 

 


Informatie en cijfers over mediation en het MfN-register

De meest recente cijfers over de mediation vindt u in het rapport ‘De Nederlandse mediationmarkt 2019’.

Andere rapporten, verslagen en artikelen over mediation vindt u in de bibliotheek op de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Voor een greep uit de werkzaamheden en relevante onderwerpen van het MfN-register in 2019 gaat u naar ons jaaroverzicht 2019.

 

 

 

 

 


Vanuit het MfN-register hebben wij een mediationfolder ontwikkeld. Deze folder maakt duidelijk wat mediation is, wat de voordelen zijn van een MfN-registermediator en wanneer en waarom je deze kunt inschakelen. De folder is verspreid onder alle MfN-registermediators en ook digitaal beschikbaar:

 

 

 

 

 

 

 


Alle nieuwsberichten vanuit het MfN-register en de mededelingen voor MfN-registermediators vindt u op deze website onder berichten.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.