FAQ

Heeft u een vraag? Kijk dan eens of uw vraag hier al wordt beantwoord. Om het u wat makkelijker te maken, hebben wij de veelgestelde vragen opgedeeld in categorieën:

Over de MfN/MfN-register

 

Door de markt en de Rechtspraak erkend register

Een MfN-registermediator bezit kwaliteitsaspecten waar de samenleving op kan bouwen. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en –borging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Zo kunnen uitsluitend MfN-registermediators werkzaam zijn binnen de Rechtspraak (in de verwijzingsvoorziening: mediation naast rechtspraak).   

Sterke beroepsorganisatie, één gezamenlijk register

Er zijn veel verenigingen van mediators: algemene, specialistische, grote of kleine, verbonden met een andere beroepsgroep, et cetera. Binnen de koepelorganisatie MfN is verreweg het grootste deel van het beroepenveld vertegenwoordigd. De verenigingen die de MfN vormen (NMv, vFAS, NVVMA, VMN, NIP en VMO) vullen elkaar aan en versterken elkaar. Als federatie trekken zij samen op in de publieke belangenbehartiging en het verder ontwikkelen van het mediationberoep. Het MfN-register, dat is ondergebracht bij een onafhankelijke kwaliteitsstichting, is het gezamenlijke register van alle verenigingen binnen de federatie.

De organisatie MfN, voorheen NMI, draagt sinds 1995 bij aan de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging. De expertise over het mediationberoep, mediation en de kwaliteit daarvan wordt door de organisatie dagelijks gedeeld met alle betrokkenen in het veld.

Erkende opleidingsinstituten

Er zijn 30 erkende opleidingsinstituten, die zich verbonden hebben aan het MfN-register. Zij onderschrijven het kwaliteitssysteem van het MfN-register en dragen het bijbehorend kwaliteitskeurmerk uit. De opleidingsinstituten die de erkenning van het MfN-register hebben voldoen aan kwalitatieve eisen en standaarden. Zij worden bij aanvang getoetst en om de vijf jaar tijdens een audit. Cursisten kunnen ervan uitgaan dat zij bij een MfN-erkend opleidingsinstituut op een adequate wijze worden voorbereid op de uitoefening van het beroep mediator.

Onafhankelijke examinering

Om toe te kunnen treden tot het MfN-register dient een mediator onder andere het theorie-examen en het assessment te behalen. Zowel het theorie-examen als het assessment zijn belegd bij een onafhankelijk examenbureau (Intop). Intop Mediationtoets staat onder toezicht van een onafhankelijke Examencommissie

Onafhankelijk klacht- en tuchtrecht

Het MfN-register kent een klachtenregeling voor partijen die niet tevreden zijn over een MfN-registermediator. De klacht wordt behandeld door neutrale en externe klachtbehandelaar, die in opdracht van het MfN-register is aangesteld.

Daarnaast is het MfN-register aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM), een onafhankelijke stichting die belast is met de tuchtrechtspraak van bij hun aangesloten mediation-instellingen.

Praktijkvoering en permanente educatie (PE)

MfN-registermediators moeten (blijven) voldoen aan driejaarlijkse onderhoudseisen. Deze onderhoudseisen betekenen: het doen van een minimum aantal mediations (praktijkvoering) en het voldoen aan 48 PE-punten (waaronder verplichte intervisie). Het doel hiervan is het onderhouden, vergroten en verbreden van kennis en vaardigheden van de mediator.

Intercollegiale toetsing (peer review)

Om de titel MfN-registermediator te mogen voeren is onder andere deelname aan het driejaarlijkse kwaliteitsinstrument peer review verplicht. Tijdens een peer review beoordeelt een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot of de diensten die een MfN-registermediator levert voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht. Het doel van de peer review is het toetsen van de kwaliteit van de praktijkvoering en zo nodig te verbeteren. Daarnaast bevordert een peer review de transparantie en de vergelijkbaarheid van MfN-registermediators.

Externe kwaliteitsfunctionarissen

Circa 80 externe kwaliteitsfunctionarissen zetten zich in voor het kwaliteitssysteem van het MfN-register. Denk hierbij aan klachtbehandelaars, reviewers, auditors en leden van verschillende commissies, waaronder: de examencommissie, de reviewcommissie, de commissie regelgeving en het toetsteam erkenning & accreditatie.

 

 

 


De verenigingen die de MfN vormen (NMv, vFAS, NVVMA, VMN, NIP en VMO), behartigen de belangen van hun leden. Samen vertegenwoordigen zij als MfN het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging.

MfN-registermediators zijn ingeschreven bij de kwaliteitsstichting (de Stichting Kwaliteit Mediators). Deze inschrijving is een registratie en geen lidmaatschap. De kwaliteitsstichting is geen belangenbehartiger. Wel draagt zij het kwaliteitskeurmerk ‘MfN-registermediator’ uit.

 

 

 


De MfN is een federatie van landelijke mediatorsverenigingen, die zich naar buiten toe presenteert als ‘Mediatorsfederatie Nederland’.

De verenigingen die de MfN vormen zijn:

 • Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)
 • Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
 • Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)
 • Vereniging van mediators in het notariaat (VMN)
 • Nederlands Instituut voor psychologen (NIP)
 • Verenigingen Mediators bij de Overheid (VMO)

 

 

 


De MfN is een federatie van landelijke mediatorsverenigingen. Deze verenigingen vertegenwoordigen samen als MfN het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. De federatie maakt zich daarnaast sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators. De voorzitters van de verenigingen vormen, samen met onafhankelijk voorzitter Maarten de Haas, het bestuur van de MfN.

Het MfN-register met bijbehorende kwaliteitssystemen is ondergebracht in een aparte kwaliteitsstichting, de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). De kwaliteitsstichting heeft een onafhankelijk vijfkoppig bestuur dat belast is met vraagstukken met betrekking tot kwaliteit en registerbeheer. De kwaliteitsstichting draagt het MfN-register als ‘kwaliteitskeursmerk’ uit.

Deze organisatiestructuur is in 2014 met een specifiek doel neergezet: de eventuele komst van een wettelijk register, vertegenwoordiging van het beroepenveld in een koepel, en een onafhankelijke stichting gericht op kwaliteit. Waar in het verleden kwaliteit, promotie van mediation en public affairs bij één stichting lagen, het toenmalige Nederlandse Mediation Instituut (NMI), zijn die taken in 2014 gescheiden. De in de MfN vertegenwoordigde verenigingen hebben de promotietaak op zich genomen en de kwaliteitsstichting is volledig gericht op het register en de bijbehorende kwaliteitssystemen.


Regelgeving

In het kader van de nieuwe privacywetging – de AVG – heeft de kwaliteitsstichting een externe adviseur geraadpleegd. Om haar eigen werkprocessen door te nemen, en om MfN-registermediators te kunnen informeren over een aantal punten waaraan ondernemingen moeten voldoen met het oog op de AVG.

Model mediationovereenkomst en model privacy statement

Voor MfN-registermediators stellen wij in het kader van de AVG twee modellen beschikbaar, namelijk:

 • een aangepast model mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator met een verwijzing naar een privacy statement dat betrekking heeft op de verhouding MfN-registermediator en deelnemers aan de mediation (artikel 5 is nieuw in deze model-mediationovereenkomst)
 • een model privacy statement als bijlage bij de model mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator (eventueel ook om op uw website te plaatsen), vindt u op het besloten gedeelte van deze website. Hiervoor logt u eerst in. Vervolgens klikt u op ‘Reglementen en modellen’

 

Het gaat hier om een model mediationovereenkomst en een model privacy statement voor de MfN-registermediator, die u zo nodig nog aan uw eigen situatie kunt aanpassen. Met name de geel gearceerde passages in de privacy statement dienen mogelijk aangepast, aangevuld of verwijderd te worden. In de daarbij behorende voetnoten zijn daartoe enkele aanwijzingen opgenomen. De voetnoten zijn slechts een hulpmiddel voor u als MfN-registermediator. Deze moet u in uw definitieve exemplaar verwijderen.

Andere verplichtingen

Wij wijzen u ook op andere verplichtingen waaraan ondernemers/MfN-registermediators in het kader van de AVG moeten voldoen. Voor u zullen de belangrijkste verplichtingen zijn:

 • het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten, waarin u per verwerking moet vastleggen welke categorieën persoonsgegevens u verwerkt, voor welk doel, aan wie u de gegevens verstrekt en hoe lang u ze bewaart
 • het op de juiste wijze beveiligen van de persoonsgegevens (d.m.v. de juiste beveiligingssystemen)
 • het vastleggen (bijvoorbeeld in een intern privacy beleid) hoe u omgaat met verplichtingen uit de  AVG zoals privacy by design en privacy by default (bijvoorbeeld: welke personen op welke manier toegang krijgen tot de persoonsgegevens), wat de rechten zijn van werknemers en wat het beleid is bij een datalek
 • het aangaan van verwerkersovereenkomsten met verwerkers van persoonsgegevens (bijvoorbeeld IT providers of een externe salarisadministrateur)
 • zorgen dat u kunt omgaan met rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage en onder omstandigheden het recht op vergetelheid

Zie voor meer informatie de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgestelde regelhulp.

Vragen over AVG

In zijn algemeenheid bereiken ons vanuit het mediatorsveld verschillende vragen over de AVG. Op een deel van deze vragen kunt u het antwoord vinden in de privacy statement die we vanuit de kwaliteitsstichting (het MfN-register) publiceren vanaf 25 mei 2018. Daarin is onder meer terug te vinden:

 • hoe wij als kwaliteitsstichting omgaan met de AVG
 • hoe wij omgaan met toestemming voor o.a. registratie, mailingen, vermelding in het MfN-register op de website
 • hoe wij met onze registermediators communiceren
 • welke bewaartermijnen wij hanteren voor de verwerking van persoonsgegevens

Een ander deel van de vragen vanuit het veld valt buiten het bestek van onze verantwoordelijkheden en mogelijkheden als kwaliteitsstichting en zullen door uw eigen adviseurs beantwoord moeten worden.

 

 

 

 


De MfN heeft een meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze richtlijn geldt voor MfN-registermediators, met uitzondering van mediator-advocaten en mediator-notarissen. Voor deze beroepsgroepen gelden de eigen beroepsregels. De inhoud van het meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld is overgenomen van de mfam, de Nederlandse vereniging van familiemediators.

U vindt het meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld onder condities (reglementen en modellen).

 

 

 

 


Er zijn drie verjaringstermijnen relevant voor de bewaarplicht:

1. Fiscale bewaartermijn

Iedere ondernemer – zo ook de mediator – is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Hieronder vallen onder andere kasboeken, giro- en bankafschriften, jaarcijfers, bonnen, facturen en loonadministratie. Na deze 7 jaar vraagt de Belastingdienst deze gegevens niet meer bij u op. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren die is afgestemd op de aard van uw bedrijf (artikel 3:15i BW en artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen). Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie, zelfs als uw onderneming nog niet eens van start is gegaan (artikel). De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Zie voor verdere informatie de website van de Belastingdienst.

2. Bewaartermijn mediationdossier

Voor het bewaren van mediationdossiers geldt een bewaartermijn van minimaal 5 jaar na beëindiging van de mediation. Onder de term mediationdossier vallen alle stukken en gegevens die de mediator heeft bewaard in het kader van de mediation: de mediationovereenkomst, een eventuele vaststellingsovereenkomst, eventueel vastgelegde tussentijdse afspraken en verslagen (niet zijnde persoonlijke aantekeningen van de mediator), andere door partijen of derden ondertekende stukken en verzonden facturen. De bewaartermijn volgt uit artikel 7:412 BW: ‘een rechtsvordering tegen de opdrachtnemer tot afgifte van de stukken die hij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop zijn bemoeiingen zijn geëindigd.’ Gedurende deze periode kunnen gegevens uit de dossiers opgevraagd worden.

3. Bewaartermijn voor aansprakelijkheidsstelling

Voor mediationdossiers waarin u als mediator aansprakelijk kan worden gesteld, geldt een bewaartermijn van vijf tot twintig jaar. Deze bewaartermijn geldt op grond van artikel 3:310 BW: ‘een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden.’ Uitsluitend bij de mediation betrokkenen kunnen op grond van de geheimhouding die geldt bij mediation informatie uit het mediationdossier opvragen.


Feiten en cijfers mediation en MfN-register

Op de website van de Mediatorsfederatie Nederland vindt u verschillende rapporten, verslagen en artikelen over mediation en het MfN-register.

Hiervoor gaat u naar de bibliotheek op Mediatorsfederatienederland.nl.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.