Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor mij als mediator?

In het kader van de nieuwe privacywetging – de AVG – heeft de kwaliteitsstichting een externe adviseur geraadpleegd. Om haar eigen werkprocessen door te nemen, en om MfN-registermediators te kunnen informeren over een aantal punten waaraan ondernemingen moeten voldoen met het oog op de AVG.

Model mediationovereenkomst en model privacy statement

Voor MfN-registermediators stellen wij in het kader van de AVG twee modellen beschikbaar, namelijk:

 • een aangepast model mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator met een verwijzing naar een privacy statement dat betrekking heeft op de verhouding MfN-registermediator en deelnemers aan de mediation (artikel 5 is nieuw in deze model-mediationovereenkomst)
 • een model privacy statement als bijlage bij de model mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator (eventueel ook om op uw website te plaatsen), vindt u op het besloten gedeelte van deze website. Hiervoor logt u eerst in. Vervolgens klikt u op ‘Reglementen en modellen’

 

Het gaat hier om een model mediationovereenkomst en een model privacy statement voor de MfN-registermediator, die u zo nodig nog aan uw eigen situatie kunt aanpassen. Met name de geel gearceerde passages in de privacy statement dienen mogelijk aangepast, aangevuld of verwijderd te worden. In de daarbij behorende voetnoten zijn daartoe enkele aanwijzingen opgenomen. De voetnoten zijn slechts een hulpmiddel voor u als MfN-registermediator. Deze moet u in uw definitieve exemplaar verwijderen.

Andere verplichtingen

Wij wijzen u ook op andere verplichtingen waaraan ondernemers/MfN-registermediators in het kader van de AVG moeten voldoen. Voor u zullen de belangrijkste verplichtingen zijn:

 • het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten, waarin u per verwerking moet vastleggen welke categorieën persoonsgegevens u verwerkt, voor welk doel, aan wie u de gegevens verstrekt en hoe lang u ze bewaart
 • het op de juiste wijze beveiligen van de persoonsgegevens (d.m.v. de juiste beveiligingssystemen)
 • het vastleggen (bijvoorbeeld in een intern privacy beleid) hoe u omgaat met verplichtingen uit de  AVG zoals privacy by design en privacy by default (bijvoorbeeld: welke personen op welke manier toegang krijgen tot de persoonsgegevens), wat de rechten zijn van werknemers en wat het beleid is bij een datalek
 • het aangaan van verwerkersovereenkomsten met verwerkers van persoonsgegevens (bijvoorbeeld IT providers of een externe salarisadministrateur)
 • zorgen dat u kunt omgaan met rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage en onder omstandigheden het recht op vergetelheid

Zie voor meer informatie de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgestelde regelhulp.

Vragen over AVG

In zijn algemeenheid bereiken ons vanuit het mediatorsveld verschillende vragen over de AVG. Op een deel van deze vragen kunt u het antwoord vinden in de privacy statement die we vanuit de kwaliteitsstichting (het MfN-register) publiceren vanaf 25 mei 2018. Daarin is onder meer terug te vinden:

 • hoe wij als kwaliteitsstichting omgaan met de AVG
 • hoe wij omgaan met toestemming voor o.a. registratie, mailingen, vermelding in het MfN-register op de website
 • hoe wij met onze registermediators communiceren
 • welke bewaartermijnen wij hanteren voor de verwerking van persoonsgegevens

Een ander deel van de vragen vanuit het veld valt buiten het bestek van onze verantwoordelijkheden en mogelijkheden als kwaliteitsstichting en zullen door uw eigen adviseurs beantwoord moeten worden.

 

 

 

 


Category: Regelgeving

← FAQ
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.