Klachtenanalyse 2015

Net als voorgaande jaren is er ook over het jaar 2015 een analyse gemaakt van de klachten over MfN-registermediators.

In 2015 zijn er 79 klachten ingediend, waarvan er 67 uiteindelijk in behandeling zijn genomen. Twaalf klachtmeldingen hebben niet geleid tot het in behandeling nemen van de klacht. Redenen hiervoor zijn: er is geen sprake van een MfN-mediation, het gaat niet om een MfN-registermediator, de klager heeft zijn klacht te laat ingediend of de klager wil bij nader inzien toch geen klachtenprocedure doorlopen.

Het aantal klachten over mediations in familie- en arbeidszaken is net als in de voorgaande jaren het hoogst (respectievelijk 48 en 12 klachten). Dit stemt overeen met het gegeven dat mediation vooral plaatsvindt bij conflicten in de familiesfeer en in de arbeidsmarkt.

Onderwerpen waarover het meest wordt geklaagd zijn: de onafhankelijkheid/onpartijdigheid van de mediator, transparantie, de onzorgvuldige procesbegeleiding, de competentie van de mediator, de facturering, de werkwijze van de mediator, de partijautonomie, de vertrouwelijkheid en het mediationresultaat. Klachten over de werkwijze van de mediator betreffen onder andere het niet voortvarend behandelen van de klacht of het niet maken van gespreksverslagen.

Van de 67 klachten zijn er 47 tijdens de klachtbehandeling afgerond en 20 niet.

Meer informatie

Ga voor de verdere aantallen naar de Klachtenanalyse 2015.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.