Best practice nr. 6: Neutraal beëindigen

Een mediation kan onder meer eindigen door een schriftelijke verklaring van de mediator aan de partijen dat de mediation eindigt (artikel 8 van het mediationreglement voor de MfN-registermediator). Graag maken wij u erop attent dat op grond van artikel 5 van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator de mediator er is voor alle partijen. Hij is onpartijdig en handelt zonder vooringenomenheid. Indien de mediator de kwestie niet op een onpartijdige wijze kan begeleiden, aanvaardt hij de opdracht niet of trekt hij zich terug. Hieruit vloeit dus voort dat de mediator neutraal is en hij in woord en daad geen blijk geeft van een voorkeur voor of van afkeuring van (één van) partijen. Gelet hierop hoeft de mediator daarom bij de beëindiging van de mediation geen reden op te geven. Zie in dit verband de uitspraak ‘Tuchtrechter M 2010-4/TC, 2011, nr. 1’. De Tuchtcommissie stelt in deze uitspraak dat ‘de omschrijving van de reden van beëindiging volstrekt neutraal dient te zijn’. Dat een mediator een mediation zonder opgave van redenen mag beëindigen kan worden opgemaakt uit artikel 5 van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. Zo is het afdoende als de mediator de mediation beëindigt door (bijvoorbeeld) het volgende naar partijen te communiceren: ‘hiermee beëindig ik de mediation’.

Zie tot slot ook de uitspraak ‘Tuchtrechter M-2011-2/TC, 2012, nr. 4’. In deze uitspraak overweegt de Tuchtcommissie als volgt: ‘het is van het grootste belang ervoor zorg te dragen dat de schriftelijke beëindiging op volstrekt neutrale wijze geschiedt’. Voorts overweegt de Tuchtcommissie in deze uitspraak dat van de mediator neutraliteit kan worden gevergd, ook na de beëindiging van een mediation. Zodoende is een mediator niet alleen in de voorfase, maar ook in de zogenoemde  ‘nafase’ gehouden om rekening te houden met de voor hem geldende Gedragsregels.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.