Best practice: Neutraal beëindigen

Een mediation kan onder meer eindigen door een schriftelijke verklaring van de mediator aan de partijen dat de mediation eindigt (artikel 8 van het MfN-Mediationreglement). Graag maken wij u erop attent dat op grond van artikel 5 van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator de mediator er is voor alle partijen. Hij is onpartijdig en handelt zonder vooringenomenheid. Indien de mediator de kwestie niet op een onpartijdige wijze kan begeleiden, aanvaardt hij de opdracht niet of trekt hij zich terug. Hieruit vloeit dus voort dat de mediator neutraal is en hij in woord en daad geen blijk geeft van een voorkeur voor of van afkeuring van (één van) partijen. Gelet hierop hoeft de mediator daarom bij de beëindiging van de mediation geen reden op te geven. Zie in dit verband de uitspraak ‘M 2010-4’. De Tuchtcommissie stelt in deze uitspraak dat ‘de omschrijving van de reden van beëindiging volstrekt neutraal dient te zijn’. Dat een mediator een mediation zonder opgave van redenen mag beëindigen kan worden opgemaakt uit artikel 5 van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. Zo is het afdoende als de mediator de mediation beëindigt door (bijvoorbeeld) het volgende naar partijen te communiceren: ‘hiermee beëindig ik de mediation’.

Zie ook de uitspraak ‘M-2011-2’. In deze uitspraak overweegt de Tuchtcommissie als volgt: ‘het is van het grootste belang ervoor zorg te dragen dat de schriftelijke beëindiging op volstrekt neutrale wijze geschiedt’. Voorts overweegt de Tuchtcommissie in deze uitspraak dat van de mediator neutraliteit kan worden gevergd, ook na de beëindiging van een mediation. Zodoende is een mediator niet alleen in de voorfase, maar ook in de zogenoemde  ‘nafase’ gehouden om rekening te houden met de voor hem geldende Gedragsregels.

Andere relevante uitspraken Tuchtcommissie

M-2016-18
In uitspraak M-2016-18 overweegt de Tuchtcommissie als volgt: ‘De Tuchtcommissie stelt voorop dat een schriftelijk beëindigingsbericht als bedoeld in artikel 8 van het MfN-Mediationreglement strikt neutraal dient te zijn geformuleerd. Immers laat de beëindiging van de mediation de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van partijen onder de mediationovereenkomst onverlet. Ook geldt dat een dergelijk beëindigingsbericht naar haar aard niet meer onder de geheimhoudingsplicht van partijen en de mediator valt.’

M-2017-1
In deze uitspraak overweegt de Tuchtcommissie als volgt: ‘De Tuchtcommissie stelt voorop dat het van het grootste belang is, zeker ook in arbeidsconflicten, dat de mediator ervoor zorgdraagt dat de schriftelijke beëindiging van de mediation op volstrekt neutrale wijze geschiedt. Immers, juist in een arbeidsgeschil is de kans groot dat bij een niet volstrekt neutraal beëindigingsbericht één van de partijen met een dergelijk bericht “aan de haal gaat”.’

M-2018-4
In deze uitspraak overweegt de Tuchtcommissie als volgt: ‘De Tuchtcommissie stelt verder vast dat het beëindigingsbericht van de mediator geen neutraal bericht is. Uit de e-mail van de mediator van 13 mei 2017 komt naar voren dat het niet slagen van de mediation met name klager is toe te rekenen. Hiermee heeft de mediator zich partijdig opgesteld en Gedragsregel 5 geschonden

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.