Nieuw: een meldrecht voor mediators

Sinds 1 januari 2015 geldt artikel 5.2.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de WMO): ‘Derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen die noodzakelijk kunnen worden geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken, kunnen aan een AMHK deze inlichtingen desgevraagd of uit eigen beweging verstrekken zonder toestemming van degene die het betreft en indien nodig met doorbreking van de plicht tot geheimhouding op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van hun ambt of beroep.’

MfN-registermediators hebben op grond van artikel 7.3 van het Mediationreglement en artikel 6.2 van de Gedragsregels een geheimhoudingsplicht. Op de genoemde geheimhoudingsplicht bestaan enkele uitzonderingen, die zijn opgenomen in artikel 7.6 sub a t/m e. Daarbij gaat het o.a. om gevallen waarin de mediator tijdens de mediation informatie verkrijgt omtrent strafrechtelijke gedragingen waarvoor een wettelijke meldplicht dan wel een wettelijk meldrecht bestaat (sub a) of om gevallen waarin de mediator informatie verkrijgt omtrent de dreiging van een misdrijf (sub b). Met de komst van het nieuwe wetsartikel hebben mediators nu de mogelijkheid om op grond van artikel 7.6 sub a van het Mediationreglement een melding te doen van huiselijk geweld of kindermishandeling aan ‘Veilig Thuis’, voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).

In een recente uitspraak van de Tuchtcommissie over dit nieuwe meldrecht overweegt de tuchtrechter dat:

  • de mediator wel enige terughoudendheid toepast ten aanzien van het toegekende meldrecht;
  • de mediator bij de uitoefening van dit meldrecht een zekere beoordelingsvrijheid heeft. De afweging die de mediator maakt, zal hij achteraf wel moeten kunnen verantwoorden;
  • de mediator kan momenteel aansluiting zoeken bij de meldcode zoals die is opgenomen in het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dat sinds 1 juli 2013 geldt.

In nr. 4 van het Tijdschrift Conflicthantering zal Aai Schaberg deze relevante uitspraak behandelen. Deze verschijnt naar verwachting in augustus. Momenteel onderzoekt de MfN de mogelijkheid om een richtlijn op te stellen hoe als mediator te handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.