Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wilt u zich inschrijven in het MfN-register, dan bent u verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Mediators vervullen immers een functie waarbij er onder andere gewerkt wordt met vertrouwelijke informatie en mogelijk met kwetsbare personen.

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval MfN-registermediator worden. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Hoe vraag ik een VOG aan?

  1. Onderaan deze pagina kunt het aanvraagformulier VOG downloaden. Vervolgens vult u deel 1 in en ondertekent het formulier. De overige delen worden ingevuld door de organisatie die de VOG verlangt. Wij hebben daarom al op het te downloaden formulier aangegeven wat het doel van de aanvraag is en op welke functieaspecten er wordt gescreend. Over deze te screenen functieaspecten heeft Dienst Justis (de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit) ons geadviseerd.
  2. Vervolgens dient u het volledig ingevulde aanvraagformulier in bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Bij indiening van het aanvraagformulier moet u een geldig identiteitsbewijs tonen en de leges voldoen.
  3. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) beslist namens de minister van Justitie en Veiligheid of u al dan niet een VOG verkrijgt.
  4. Het COVOG raadpleegt in het onderzoek het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Het JDS bevat gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten, bijvoorbeeld (on)herroepelijke veroordelingen, transacties, sepots en openstaande zaken. Daarnaast kan het COVOG gegevens uit het politieregister in het onderzoek betrekken. Ook kan het COVOG inlichtingen inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering. Het COVOG weegt en beoordeelt de gegevens in hun onderlinge samenhang.
  5. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd, dan ontvangt u de VOG. Het COVOG neemt binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing.
    Blijkt uit het onderzoek dat u wel strafbare feiten heeft gepleegd, dan neemt het COVOG binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. Het COVOG beoordeelt of uw strafbare gedrag uit het verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.
  6. Wordt uw VOG geweigerd, dan kunnen wij u niet inschrijven in het MfN-register. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Let op: Woont u in het buitenland, dan dient u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op www.justis.nl.

Wat moet ik doen als ik mijn VOG heb ontvangen?

Als de VOG aan u is verleend, dan stuurt u deze samen met de registratieformulieren naar de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Uw registratie wordt dan in behandeling genomen.

Wat als ik al over een VOG beschik?

Wanneer u over een recente VOG beschikt, dat wil zeggen een VOG die niet langer dan drie jaar geleden is verleend, én u bent op exact dezelfde criteria getoetst als de aangevinkte criteria in het aanvraagformulier VOG voor de MfN-registermediator, dan hoeft u niet opnieuw een VOG aan te vragen. Wel dient u het aanvraagformulier van uw VOG op te sturen, zodat wij kunnen zien op welke criteria u eerder bent getoetst. Tevens stuurt u ons een kopie van uw eerder verleende VOG toe. Is uw VOG langer dan drie jaar geleden aan u verleend, dan moet u een nieuwe VOG aanvragen.

Waar kan ik terecht met vragen over de VOG?

Voor vragen over de voortgang van uw aanvraag, hoe u bezwaar kunt maken tegen een weigering of andere vragen over VOG kunt u contact opnemen met het COVOG via frontdesk.justis@minjus.nl. Bellen kan ook naar 070 370 7234. Meer informatie over de VOG vindt u ook op www.justitie.nl/vog.

Aanvraagformulier VOG

Wij adviseren u het aanvraagformulier VOG zo snel mogelijk in te vullen en in te dienen bij de gemeente. De aanvraagprocedure kan namelijk enkele weken duren.

Download het aanvraagformulier VOG

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.