Onderhoudseisen MfN-register

Wij krijgen regelmatig vragen die gaan over de onderhoudseisen en de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt om daar te kunnen inschrijven. Graag zetten wij de onderhoudseisen nog een keer voor u op een rij.

Reglementen en modellen

MfN-registermediators zijn werkzaam onder bepaalde condities. Dat wil zeggen dat ze werken volgens reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, heeft opgesteld.

Iedere MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het mediationreglement voor de MfN-registermediator (de basisprincipes van mediation) en conform de gedragsregels voor de MfN-registermediator (de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid).

Voor mediators die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan is er het ‘statuut voor de interne mediator’.

Ga voor meer informatie naar reglementen en modellen.

Mediations

Onder mediations conform onderhoudseisen wordt begrepen: mediations conform het Mediationreglement voor de MfN-registermediator en interne mediations conform het MfN-statuut voor de interne mediator. En co-mediations die vallen onder het hiervoor genoemde Mediationreglement of het MfN-statuut voor de interne mediator waarbij de co-mediator als gelijkwaardig mediator optreedt. Deze mediations tellen (kwantitatief) mee voor de negen zaken per drie jaar.

Primair gaat het dus om mediations waar conform het mediationreglement met een mediationovereenkomst wordt gewerkt of mediations volgens het MfN-statuut voor de interne mediator. Wij hebben echter begrip voor situaties waarin u door uw werk of omgeving of type bemiddeling noodzakelijkerwijs niet in staat bent om volgens de bestendige gedragslijn te werken. Dit moet overigens wel kenbaar zijn bij partijen. U bent immers vindbaar als MfN-registermediator en aan te spreken op de condities waaronder u als MfN-registermediator werkt.

Bemiddelingen

Indien geen negen mediations in drie jaar tijd verricht zijn, dan kunnen bemiddelingen meetellen voor de onderhoudseisen, mits met voldoende waarborgen omgeven en de bemiddelingen aan de kenmerken/essentialia (die typerend zijn voor mediation) voldoen.

De essentialia betreffen:

  • onafhankelijkheid: de registermediator treedt op als onafhankelijke procesbegeleider en doet geen uitspraken over het conflict;
  • vertrouwelijkheid: de registermediator waarborgt de vertrouwelijkheid;
  • vrijwilligheid.

Bemiddelingen kunnen meetellen voor de onderhoudseisen, zolang de essentialia aantoonbaar schriftelijk gewaarborgd zijn en aantoonbaar met partijen zijn gecommuniceerd. Denk dan bijvoorbeeld aan: een aan partijen gerichte e-mail/brief/folder waaruit eenzijdig blijkt dat door de bemiddelaar aan de essentialia is voldaan en partijen in het proces daarvan kennis hebben genomen.

Het is ter beoordeling van de MfN-registermediator zelf in hoeverre de mediations/bemiddelingen voldoen aan de onderhoudseisen voor de MfN-registermediator en of zij kunnen meetellen voor de onderhoudseisen. Toetsing vindt (te zijner tijd) plaats tijdens de peer review door een reviewer. Wees waakzaam in de rol die u heeft tijdens het proces en de hoedanigheid waarin u optreedt. Het toepassen van mediationvaardigheden en/of het begeleiden van een proces is niet voldoende om als praktijkvoering op te voeren.

Uw aantallen mediations dient u op te voeren op het besloten gedeelte van deze website.

Nevengeschikte (gelijkwaardige) co-mediations waarin beide mediators optreden in hoedanigheid van MfN-registermediator kunnen door beide mediators worden opgevoerd als praktijkvoering.

Let op: de inschrijfvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand (artikel 1) zijn zwaarder dan de MfN-onderhoudseisen. Zie www.rvr.org voor de inschrijfvoorwaarden mediators van de Raad voor Rechtsbijstand.

MfN-onderhoudseisen Raad (artikel 1 inschrijvingsvoorwaarden)
9 mediations per 3 jaar. 9 mediations per 3 jaar.
In totaal (aantoonbaar) minimaal 36 contacturen. Geen eisen op dit vlak.
In een jaar zijn minimaal twee mediations afgerond met gezamenlijk aantoonbaar minimaal acht contacturen. Geen eisen op dit vlak.
Van de negen mediations zijn er minimaal drie met een schriftelijke overeenkomst afgerond. Van de negen mediations zijn er minimaal drie met een schriftelijke overeenkomst afgerond.
Van de negen mediations per drie jaar zijn doorgaans maximaal drie mediations in deze periode een co-mediation (tenzij door de aard van de zaak, aard van partijen of anderszins bewust in teams of duo’s wordt gewerkt). Co-mediations in een gelijkwaardige positie tellen mee tot een maximum van drie van de negen; van de overige zes dienen ten minste twee mediations met een vaststellingsovereenkomst te zijn afgesloten.
Mediations conform het mediationreglement voor de MfN-registermediator, interne mediations conform het statuut voor de interne mediator en gelijkwaardige co-mediations. Mediations op basis van de Mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator. Mediations conform de condities van de MfN-registermediator (MfN-gedragsregels en MfN-reglement), aangevangen met een schriftelijke mediationovereenkomst.

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.