Waarin is het MfN-register onderscheidend?

Door de markt en de Rechtspraak erkend register

Een MfN-registermediator bezit kwaliteitsaspecten waar de samenleving op kan bouwen. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en –borging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Zo kunnen uitsluitend MfN-registermediators werkzaam zijn binnen de Rechtspraak (in de verwijzingsvoorziening: mediation naast rechtspraak).   

Sterke beroepsorganisatie, één gezamenlijk register

Er zijn veel verenigingen van mediators: algemene, specialistische, grote of kleine, verbonden met een andere beroepsgroep, et cetera. Binnen de koepelorganisatie MfN is verreweg het grootste deel van het beroepenveld vertegenwoordigd. De verenigingen die de MfN vormen (vFAS, NVVMA, VMN, NIP en VMO) vullen elkaar aan en versterken elkaar. Als federatie trekken zij samen op in de publieke belangenbehartiging en het verder ontwikkelen van het mediationberoep. Het MfN-register, dat is ondergebracht bij een onafhankelijke kwaliteitsstichting, is het gezamenlijke register van alle verenigingen binnen de federatie.

De organisatie MfN, voorheen NMI, draagt sinds 1995 bij aan de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging. De expertise over het mediationberoep, mediation en de kwaliteit daarvan wordt door de organisatie dagelijks gedeeld met alle betrokkenen in het veld.

Erkende opleidingsinstituten

Er zijn 30 erkende opleidingsinstituten, die zich verbonden hebben aan het MfN-register. Zij onderschrijven het kwaliteitssysteem van het MfN-register en dragen het bijbehorend kwaliteitskeurmerk uit. De opleidingsinstituten die de erkenning van het MfN-register hebben voldoen aan kwalitatieve eisen en standaarden. Zij worden bij aanvang getoetst en om de vijf jaar tijdens een audit. Cursisten kunnen ervan uitgaan dat zij bij een MfN-erkend opleidingsinstituut op een adequate wijze worden voorbereid op de uitoefening van het beroep mediator.

Onafhankelijke examinering

Om toe te kunnen treden tot het MfN-register dient een mediator onder andere het theorie-examen en het assessment te behalen. Zowel het theorie-examen als het assessment zijn belegd bij een onafhankelijk examenbureau, Intop Mediationtoets. De mediation-examens van Intop Mediationtoets zijn erkend door de Stichting Examenkamer. Dit betekent dat de examens het keurmerk dragen dat de kwaliteit is gewaarborgd. De Examenkamer toetst de examens met de norm voor exameninstellingen, de algemene beginselen van behoorlijk examineren en de mate van onafhankelijkheid. Deze norm, algemene beginselen en mate van onafhankelijkheid vindt u de website van de Examenkamer. De examens worden afgenomen onder toezicht van de Examencommissie.

Onafhankelijk klacht- en tuchtrecht

Het MfN-register kent een klachtenregeling voor partijen die niet tevreden zijn over een MfN-registermediator. De klacht wordt behandeld door neutrale en externe klachtbehandelaar, die in opdracht van het MfN-register is aangesteld.

Daarnaast is het MfN-register aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM), een onafhankelijke stichting die belast is met de tuchtrechtspraak van bij hun aangesloten mediation-instellingen.

Praktijkvoering en permanente educatie (PE)

MfN-registermediators moeten (blijven) voldoen aan driejaarlijkse onderhoudseisen. Deze onderhoudseisen betekenen: het doen van een minimum aantal mediations (praktijkvoering) en het voldoen aan 48 PE-punten (waaronder verplichte intervisie). Het doel hiervan is het onderhouden, vergroten en verbreden van kennis en vaardigheden van de mediator.

Intercollegiale toetsing (peer review)

Om de titel MfN-registermediator te mogen voeren is onder andere deelname aan het driejaarlijkse kwaliteitsinstrument peer review verplicht. Tijdens een peer review beoordeelt een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot of de diensten die een MfN-registermediator levert voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht. Het doel van de peer review is het toetsen van de kwaliteit van de praktijkvoering en zo nodig te verbeteren. Daarnaast bevordert een peer review de transparantie en de vergelijkbaarheid van MfN-registermediators.

Externe kwaliteitsfunctionarissen

Circa 80 externe kwaliteitsfunctionarissen zetten zich in voor het kwaliteitssysteem van het MfN-register. Denk hierbij aan klachtbehandelaars, reviewers, auditors en leden van verschillende commissies, waaronder: de examencommissie, de reviewcommissie, de commissie regelgeving en het toetsteam erkenning & accreditatie.

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.