Samenwerking in advisering herziening stelsel rechtsbijstand

Het Topberaad herziening rechtsbijstand was op 7 mei 2019 bijeen. Aan het Topberaad nemen deel: DGRR, lid college van procureurs-generaal OM, voorzitter Raad voor de Rechtspraak, directeur Raad voor Rechtsbijstand, algemeen deken en lid algemene raad NOvA, algemeen directeur het Juridisch Loket, directeur VNG, voorzitter van het Platform Rechtsbijstand van het Verbond voor Verzekeraars en bestuursvoorzitter en directeur Mediatorsfederatie Nederland. De DGRR is voorzitter van het Topberaad.

Het Topberaad heeft gesproken over zijn eigen rol en positie en de onderlinge samenwerking. De leden van het Topberaad nemen deel vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en belangen. De leden zijn het erover eens dat het Topberaad adviseert aan de DGRR inzake de inrichting van het stelsel, vanuit het gemeenschappelijk belang om de toegang tot het recht voor alle Nederlanders te waarborgen en waarbij de rechtzoekende/burger centraal staat. Afgesproken is dat het programmateam vanuit dit principe uitwerkt hoe de samenwerking en het verdere programma worden ingericht. Dit moet resulteren in een governance die de gekozen veldaanpak ondersteunt. Het concept-programmaplan (inclusief passende governance en een tijdlijn) zal in het volgende Topberaad op de agenda staan.

Het Topberaad heeft ook gesproken over de uitwerking van de contouren aan de hand van rollen en functies in het stelsel. Het Topberaad spreekt uit dat het van belang is om snel meters te maken met de herziening van het stelsel. Een belangrijke reden daarvoor is de noodzaak om snel tot adequatere vergoedingen en hogere kwaliteit van dienstverlening in het stelsel te komen.

Om tot de gewenste versnelling te komen zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Het Juridisch Loket en de VNG nemen het voortouw bij het verder uitwerken van de laagdrempelige toegang. Zij betrekken daarbij andere relevante partijen zoals de NOvA en de Mediatorsfederatie Nederland. De eerder ingebrachte ideeën worden betrokken bij de uitwerking.
  • De Raad voor Rechtsbijstand zal het voortouw nemen om samen met de NOvA, de rechtspraak, het Verbond voor Verzekeraars en de Mediatorsfederatie Nederland te komen tot het verder uitwerken van best practices tot oplossingsroutes/rechtshulppakketten die passen bij veel voorkomende juridische problemen. De inhoud staat daarbij voorop. De  wijze van bekostigen zal volgen op de inhoud.
  • Dit alles vindt plaats onder regie van en ondersteund door het programmateam.

Het Topberaad komt in juni wederom bij elkaar om onder meer over verder te praten over de uitwerking van de contouren en een uitvoeringsplan daartoe.

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.