Vertrouwelijke status eindovereenkomst

Wat is de status van de vastlegging van het resultaat van de mediation indien partijen daar niet specifiek iets over afspreken? Is die vastlegging vertrouwelijk of niet vertrouwelijk? MfN-registermediators Anita Regout en Karen de Jong hebben recent een onderzoek uitgevoerd naar een aantal aspecten van de geheimhouding in arbeidsmediation. Onder meer is uit de resultaten van dit onderzoek een verschil in inzicht over de uitleg van artikel 10.3 van het Mediationreglement voor de MfN-registermediator naar voren gekomen. Reden voor deze twee MfN-registermediators om bovenstaande vraag voor te leggen aan het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Wij brengen het antwoord van het SKM-bestuur graag onder uw aandacht, omdat wij begrijpen dat het veld daar behoefte aan heeft. Daarnaast kan het bijdragen aan het informeren over de toepassing van de regelgeving die geldt voor de MfN-registermediator.

Een mediation conform MfN-condities wordt verricht volgens de uitgangspunten zoals geformuleerd in het Mediationreglement voor de MfN-registermediator. In artikel 10 van dit reglement staat onder meer dat partijen gezamenlijk en op schrift bepalen in hoeverre de inhoud van de af te sluiten overeenkomst vertrouwelijk blijft. Het kan immers zijn dat partijen ervoor kiezen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk openbaar te maken met het oog op bepaalde rechtsgevolgen en/of ter verduidelijking van de status ten opzichte van derden. In elk geval mag de inhoud van de afgesloten overeenkomst aan de rechter worden voorgelegd indien dat noodzakelijk is om nakoming daarvan te vorderen.

Bij een mediation conform MfN-condities is dus het uitgangspunt dat tijdens de mediation afspraken worden gemaakt over de vertrouwelijke status van de slotovereenkomst. In theorie kan er bij een mediation conform MfN-condities dus geen onduidelijkheid bestaan over de vertrouwelijke status van de slotovereenkomst. Maar wat nu als hierover tijdens de mediation geen afspraken worden gemaakt?

Volgens het onderzoek van MfN-registermediators Anita Regout en Karen de Jong wordt in de praktijk verschillend gedacht over de interpretatie van artikel 10.3 van het Mediationreglement voor de MfN-registermediator, namelijk: de eindovereenkomst is vertrouwelijk, dan wel de eindovereenkomst is niet vertrouwelijk.

Wat het SKM-bestuur betreft is enkel één interpretatie de juiste. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van mediation is de vertrouwelijkheid. Conform artikel 7 van het Mediationreglement voor de MfN-registermediator doen partijen aan derden geen mededelingen omtrent het verloop van de mediation, de daar door de bij de mediation aanwezige personen ingenomen standpunten, gedane voorstellen en de daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, verstrekte informatie. Daarnaast verbinden partijen zich om geen stukken aan derden bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de mediation betrokkene tijdens of in verband met de mediation zijn geopenbaard, getoond, of anderszins bekend gemaakt.

Indien er geen afspraken worden gemaakt over de vertrouwelijke status van de slotovereenkomst, kan er niet zomaar vanuit worden gegaan, dat de inhoud van de slotovereenkomst niet onder de geheimhouding valt. De algehele teneur van mediation is immers de vertrouwelijkheid, die partijen en de mediator bij aanvang van de mediation ook zijn overeengekomen.

Samenvattend: het uitgangspunt is dat er tijdens een mediation conform MfN-condities afspraken worden gemaakt over de vertrouwelijke status van de slotovereenkomst, om juist onduidelijkheid over de vertrouwelijke status te voorkomen. Indien er om wat voor reden dan ook toch geen afspraken zijn gemaakt over de vertrouwelijke status van de slotovereenkomst, kan er niet zomaar vanuit worden gegaan dat de slotovereenkomst niet onder de geheimhouding valt. Immers de algehele teneur van mediation is dat mediation een vertrouwelijk karakter heeft. Uitgangspunt met betrekking tot de slotovereenkomst is dus: vertrouwelijk, tenzij anders overeengekomen door partijen.

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.