Vertrouwelijkheid mediationdossier

Graag brengen wij de vertrouwelijke status van het mediationdossier onder de aandacht. Vanuit het werkveld signaleren wij een veelgestelde vraag, namelijk: in hoeverre kunnen (één van) partijen na afloop van de mediation een beroep doen op (bepaalde stukken van) het mediationdossier bij de mediator?

In zijn algemeenheid geldt artikel 7 van het mediationreglement voor de MfN-registermediator met betrekking tot de geheimhouding omtrent een mediation. In dit artikel staat onder meer dat partijen en de mediator zich verbinden om geen stukken aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters – bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de mediation betrokkene tijdens of in verband met de mediation zijn geopenbaard, getoond, of anderszins bekend gemaakt. Onder stukken als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan: de mediationovereenkomst, door de partijen of door de mediator in het kader van de mediation opgestelde aantekeningen, verslagen, gegevensdragers, digitale bestanden, etc. Met dit artikel verbinden de mediator en partijen zich dus (onder meer) dat zij zich niet anderszins zullen beroepen op de stukken van de mediation. Het is de verantwoordelijkheid van de mediator en partijen zelf om bepaalde stukken tijdens of na afloop van de mediation te bewaren. Voor zover het opvragen van het dossier bij de mediator niet in strijd is met voornoemd artikel, is het mogelijk om bepaalde stukken op te vragen, al dan niet met toestemming van de andere partij dan wel met verzending van een kopie aan de andere partij.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.