Voorlopige onderzoeksresultaten evaluatie peer review

Sinds 1 januari 2012 maakt een peer review onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Het beoogde doel van het instrument is kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering van zowel de bij de MfN aangesloten mediators als hun praktijkvoering. Inmiddels hebben circa 2.000 MfN-registermediators deelgenomen aan de peer review en wordt het kwaliteitsinstrument geëvalueerd. De evaluatie is uitbesteed aan het Montaigne Centrum, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Op het jaarlijkse Mediationcongres te Spant! Bussum zijn de eerste voorlopige onderzoeksresultaten gepresenteerd. Wij geven u graag een kort overzicht van de eerste voorlopige resultaten zoals deze ook zijn gepresenteerd tijdens het congres:

  • uit het onderzoek is gebleken dat men het kwaliteitsinstrument peer review positief beoordeelt, met hier en daar een kritische kanttekening
  • op basis van de enquête onder een selectie van MfN-registermediators krijgt de peer review als geheel het rapportcijfer 7
  • er is een kennelijk verschil in opvatting betreffende de definiëring van het begrip kwaliteit

De onderstaande vragen hebben op een schaal van 1 tot 5 als volgt gescoord:

  • in hoeverre sluit de peer review aan bij de MfN-onderhoudseisen (kwantitatief): 3,6
  • in hoeverre sluit de peer review aan bij de SKM-normen voor de mediationpraktijk (kwalitatief): 3,55
  • in hoeverre heeft de peer review bijgedragen aan de kwaliteitsborging van praktijkvoering van de geënquêteerde: 3,33

Voorlopige conclusie

In de voorlopige conclusie van het onderzoeksrapport staat vermeld dat de peer review een toekomst verdient. Voor mediators die nieuw in het register zijn geregistreerd kan aansluiting worden gezocht bij de huidige vorm van de peer review. Echter, voor hen die al een keer zijn gereviewd kan worden gedacht aan een peer review 2.0. De besturen en het MfN-bureau zullen zich hier in het nieuwe jaar over buigen.

Naar verwachting zal het definitieve evaluatierapport in het begin van het nieuwe jaar gepubliceerd worden. Wij houden u op de hoogte.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.