Wijziging inschrijvingsvoorwaarden Raad voor Rechtsbijstand 2019

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft de Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2019 gewijzigd. Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de voorwaarden goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Overzicht belangrijkste wijzigingen inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2019

  •  Aankondiging deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren in 1:250 BW zaken.
  • Artikel 5 lid 2: in het kader van AVG bepaling opgenomen dat praktijkgegevens worden gedeeld met verwijsvoorzieningen van het juridisch Loket en rechtspraak.
  • Artikel 5 lid 6: in voetnoot 5 is nader afgebakend wanneer sprake is van een ongeoorloofde vorm van provisie.
  • Artikel 5 lid 7: In het kader van AVG bepaling opgenomen waarin wordt aangegeven dat de mediator zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid waar het gaat om bescherming van persoonsgegevens en zorg draagt voor zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling ervan met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Artikel 6 (Klacht- en tuchtrecht): verwijzing opgenomen naar het informatieprotocol dat de Raad en de SKM in 2018 hebben gesloten waarin afspraken zijn gemaakt omtrent het uitwisselen van informatie die van belang kan zijn voor de inschrijving bij de Raad dan wel de registratie bij het MfN-register en die als doel heeft de kwaliteit van mediators binnen het stelsel te borgen. Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. Door zich bij de Raad in te schrijven stemt de mediator met deze afgesproken informatie uitwisseling in en geeft hij daarvoor toestemming aan de Raad.
  • Artikel 13 (deskundigheidseisen Personen- en familierecht- compliance, uitschrijving eigen verzoek bij niet voldoen deskundigheidseisen): verhoging van de zakeneis voor voortzetting van de inschrijving van 5 mediations per jaar naar 7 mediations per jaar.
  • Artikel 13 (deskundigheidseisen Personen- en familierecht- compliance, uitschrijving eigen verzoek bij niet voldoen deskundigheidseisen): In dit artikel is (vanuit het oogpunt van compliance) opgenomen dat de mediator die niet (langer) aan de in dit artikel door de Raad gestelde deskundigheidseisen voldoet of wil voldoen, uit eigen beweging de Raad verzoekt om zijn inschrijving voor de specialisatie personen- en familierecht door te halen.
  • Artikel 13 (deskundigheidseisen Personen- en familierecht- termijn van doorhaling bij niet voldoen deskundigheidseisen): In het artikel is een termijn voor de doorhaling van inschrijving van een mediator omdat deze niet voldoet aan de in dit artikel gestelde deskundigheidseisen voor een periode van minimaal één jaar opgenomen. Voor herinschrijving geldt de eis dat de mediator 10 opleidingspunten op het terrein van het personen- en familierecht, behaald in het jaar voorafgaand aan het verzoek tot herinschrijving, dient te overleggen.
  • Artikel 13 (deskundigheidseisen Personen- en familierecht: wijze van toetsing deskundigheidseisen) In het artikel is de wijze van toetsing nader beschreven: De Raad toetst steekproefsgewijs of de ingeschreven mediator heeft voldaan aan de gestelde eisen voor het onderhouden van zijn deskundigheid. De Raad verstrekt nadere informatie omtrent deze toetsing via de e-nieuwsbrief. De Raad kan daarnaast ook op eigen initiatief (op basis van signalen of wanneer zij dat nodig acht) besluiten deze eisen te toetsen.
  • Artikel 13 (deskundigheidseisen Personen- en familierecht- alleen recht op afhechtingstoeslag bij indienen vaststellingsovereenkomst door gespecialiseerde advocaat). In het artikel is opgenomen dat in die gevallen waar de mediator minimaal één van de partijen op toevoegbasis bijstaat en een advocaat dient in te schakelen om de vaststellingsovereenkomst in een rechterlijke uitspraak op te laten nemen, de mediator er zorg voor draagt dat de ingeschakelde advocaat bij de Raad ingeschreven is voor de specialisatie Personen- en familierecht. Als de advocaat niet voor deze specialisatie is ingeschreven, dan heeft de mediator geen recht op de zogenaamde afhechtingstoeslag op grond van artikel 8 lid 4 van het Besluit Toevoeging Mediation.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar het nieuwsbericht van de RvR.

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.